Vad är en social innovation?

Social Innovation Skåne

Utvecklar stödstrukturer för samhällsförbättrande initiativ så att fler människor och organisationer kan delta i utvecklingen av ett mer hållbart Skåne.

Vad är en social innovation?
Alla utmaningar vi har i samhället går inte att lösa genom befintliga system. Vi behöver nya lösningar; nya sociala innovationer. Mycket som är självklarheter för oss idag, såsom förskola, bibliotek och brandkår, var en gång i tiden innovationer sprungna ur människors behov. Dessa exempel ingår nu i samhällets välfärdsutbud. Andra innovationer drivs som sociala företag (t ex Yallatrappan som skapar integrering via arbete). Några blir bärkraftiga affärsidéer medan andra drivs med ideella krafter (t ex språkcaféer eller verksamheter kring återbruk). Formerna är alltså inte givna utan behöver växa fram.

Flera samhällsnivåer
Projektet Social Innovation Skåne verkar på flera samhällsnivåer samtidigt för att stimulera till fler innovationer. Vi vill stödja personer, föreningar och företag som har idéer, men stannar inte där. Vi vill bygga och sprida kunskap om hur detta kan göras på bästa sätt för att inte hjulet ska behöva uppfinnas gång på gång. Vi vill också påverka de stödstrukturer som redan finns i samhället så att denna typ av idéer och innovationer kan få en självklar plats där framöver.

Idéburen sektor
Social Innovation Skåne ser idéburen sektor som en katalysator för social innovation. Det är ofta ideella krafter som skapar och bär fram nya idéer för hur vi kan ta oss an olika samhällsutmaningar. Någon ser ett behov och har en idé om hur det kan fyllas. Här kan projektet bidra med kunskap och rådgivning. På strukturnivå erbjuder vi också processtöd kring lokala överenskommelser mellan idéburna organisationer och offentlig sektor.

Projektet provar nya vägar för att stimulera till innovationer. Till exempel utifrån metoden science shops – forskarverkstad – där idéburna organisationer tillsammans med forskare formulerar frågeställningar man vill lyfta. Forskarna tar med sig frågeställningarna, söker fram kunskap inom respektive område och sedan möts man igen för att arbeta vidare. En del frågor får kanske svar, medan andra kan lyftas för att exempelvis bli forskningsprojekt.

Samverkan
Projektet har fyra samverkansparter; Centrum för Publikt Entreprenörskap, Coompanion Skåne, Mötesplats Social Innovation vid Malmö Högskola, samt NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne. Region Skåne har också ett aktivt engagemang i projektet, inte minst utifrån ambitionen att bli Europas mest innovativa region 2020. Det är en stor utmaning med samverkan men det ger en enorm kraft när det lyckas! Projektet pågår till augusti 2018.
Följ oss på Facebook, Instagram och kika gärna in på vår hemsida http://socialinnovationskane.se!