Referensgrupper

Referensgrupperna är dels en mötesplats för utbyte mellan deltagarna, dels ett forum för genererande av innehållsförslag till Vardagsmenyn. Grupperna är fristående till form och arbetssätt men hänger samman inom ramen för KompetensCenter Idéburna Malmös syfte att kompetenshöja den idéburna sektorn.

Anmälan till Referensgrupp
Det är vår förhoppning att ni vill vara med i någon/några Referensgrupper. Deltagandet bygger på frivillighet och intresse för frågeställningarna. Vi ser gärna att man är med under en ”längre” period men man kan lämna när som helst. Deltagare kan löpande ansluta sig till grupperna.

Föreningarna bestämmer själva vem eller vilka som ska anmälas. Grupperna tar inga beslut som är ”bindande” för utan är rådgivande, medskapande och ett stöd för utvecklingen av KompetensCenter Idéburna Malmö.

Anmälan till Referensgrupper sker via följande länk: https://goo.gl/Vx8zT7

Frågor
Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta
Olle Möller, 0708-99 55 37, olle.moller@kcmalmo.se

Beskrivningar

SROI
Vilken samhällsnytta innebär det arbete som föreningslivet levererar? Kan man mäta värdet av alla de timmar och aktiviteter som sker på ideell tid runt om i samhället? Hur kan föreningslivet synliggöra och få acceptens för sitt rätta värde? Kan vi förstå vad samhällsnytta egentligen är? Vilka dimensioner pratar vi om när det gäller samhällsnyttan? Inkluderar vi jobbskapande, integrerande, mångfald, omhändertagande, sociala kompetenser eller vad?

Social return of invest (SROI – https://en.wikipedia.org/wiki/Social_return_on_investment) är en engelsk term som diskuterar ovanstående frågor.

Media
Den mediala scenen är i ständig förändring. Ny media blir snabbt gammal media. Finns den traditionella tidningen kvar om några år? Är den fortfarande viktig. Hur ska vi förhålla oss till den utveckling som vi alla är en del av men inte alltid känner att vi kan påverka?

Hur kan vi skapa förutsättningar får att ständigt hålla oss a jour med vad som händer utan att för den skull ständigt vara uppkopplad?  Går det? Vill vi agera och i så fall hur?

Vilka kanaler ska prioriteras? Vilka passar vår verksamhet?

Kommunikation (individnivå)
Att kommunicera med andra människor är alltid viktigt. Att kommunikation är ett centralt begrepp inom föreningslivet där människor i olika roller och från olika miljöer ska samsas kring en föreningsidé inser alla. Samtidigt är det ett område där många känner sig osäkra på vilket sätt som man uttrycka sig i de olika roller som finns.

Förtroendevalda, ledare, föräldrar, barn, vuxna, supportrar m fl. möts många gånger på samma arena och samma person kan ha flera roller på samma gång.

Hur samsas vi? Vilka sätt kan vi använda för att minska kommunikationsklyftorna? Finns det något rätt eller fel?

Kommunikation (organisationsnivå)
Som förening ska man hitta vägar att kommunicera med kommunen, förvaltningar, skatteverket, arbetsgivarorganisationer, facket, andra föreningar, arbetsförmedlingen och många andra.

Hur gör man det? Hur lär man sig den konsten? Hur lär man sig konsten att nätverka? Är lobbying fult?

Vilka vinster kan man uppnå om man lär sig konsten att samverka med andra? Hur bygger man kunskapsallianser?

Små föreningar (0 – 2 anställda)
Vad definierar en liten förening? Är det antalet anställda, hur stor verksamhet man har eller antalet medlemmar? Vilka problem eller möjligheter finns det att vara en liten förening?

På vilket sätt kan flera mindre föreningar samverka för att få ut mer av sina resurser och förutsättningar?

Har mindre föreningar automatiskt en drivkraft att bli större?

Stora föreningar (mer än 3 anställda)
Är det självklart att det är lättare att vara en stor än en mindre förening? Vilka möjligheter finns om man är en stor förening? Finns det ”gräddfiler” som man måste lära sig hitta, eller är det tvärtom?

Vilka speciella utmaningar finns det för större föreningar? Är det lättare att rekrytera ledare och medlemmar?

Vad kan man lära sig av varandra? Har man något gratis?

Visioner och engagemang
Organisationens grundläggande värderingar är något som många föreningar lägger ner mycket kraft på. Samtidigt finns det andra föreningar som inte gör det. Hur utvecklar föreningarna sin verksamhet utifrån dessa skilda förutsättningar?

Hur utvecklar och levandehåller föreningarna sina visioner och skapar respektive vidmakthåller man medlemmarnas engagemang?

Har man verktyg att hålla koll på vart föreningen är på väg innan det är för sent? Eller man missat en möjlighet?

Marknadsföring
På vilket sätt utnyttjar vi de olika marknadsföringskanaler som finns?  Vet vilka som finns?

Hur väl känner vi till internets möjligheter och hur dessa ska/kan användas? Kan det bli för mycket av det goda? Går vi vilse ibland alla möjligheter?

Vet vi vilka som är vår målgrupper? Var hittar vi dom och med vilka budskap? Kan vi samverka i kampanjer och aktiviteter eller konkurrerar vi för mycket med varandra?

Hur ser vår marknadsföringsplan/-strategi ut? Vem har ansvar för detta?

Samverkansaktörerna och medskaparna
Hur hanterar vi gemensamt de samhällsutmaningarna som vi står inför och hur skapar vi gemensamma lösningar på dessa?

Vad sker om föreningslivet, Arbetsförmedlingen, Malmö Stad och Försäkringskassan förutsättningslöst träffas för att diskutera lösningar som ännu inte tänkts eller praktiserats?

Kan nya finansieringsmöjligheter skapas? Nya aktivitetslösningar? Nya konstellationer?

Medlemmar
Frågan om hur man rekryterar nya medlemmar sysselsätter flertalet föreningar. På samma sätt är frågan om hur man engagerar de befintliga medlemmarna alltid aktuell. År det svårare i dag att rekrytera medlemmar än det var ”förr”?

Vilka metoder använder vi oss av för att stimulera de medlemmar vi har? Hur aktivera inaktiva medlemmar? Varför lyckas vissa föreningar bättre än andra med sina medlemsaktiviteter? Hänger medlemsvården samman med andra delar av föreningens verksamhet?

Ekonomi
Har föreningslivet ont om pengar? Eller använder man dom bara på ett felaktigt eller ineffektivt sätt? Hur finansierar vi vår verksamhet? Kan en gemensam ekonomi mellan flera förening skapa bättre förutsättningar?

Kan föreningslivet spara pengar utan att det minskar möjligheter att bedriva verksamhet?

Hur hittas nya intäktskällor? Vilka möjligheter finns det att söka EU-medel (o dyl) – ensamma eller tillsammans?

Finns det några risker för beroende i de finansieringskällor som erbjuds i dag?

Projektledare
Som projektledare i en ideell organisation brottas man många utmaningar. Hur kan man hitta/få stöd i sin roll? Hur kan rollen mellan projektägaren och projektledaren utvecklas, klargöras? Vilken typ av projektledare är du? Vilka frågor har varit jobbigast att få svar på? Vilken kompetenspåfyllnad är mest angelägen?