Verksamhet

Du hittar allt som är på gång och det som har hänt i vår kalender. I kalendern kan du söka framåt och bakåt i tiden.

Vardagsmeny
Vardagsmenyn ger möjlighet till påfyllnad av ny kunskap, fördjupning av befintlig eller uppfräschning av kunskap som inte använts på länge. Genom korta pass ges möjlighet att möta andra med samma behov och intressen. Kunskapsöverföring och utbyte mellan individer till gagn för arbets- och uppdragsgivare skapar förutsättningar för fortsatt utbildning och kompetenshöjning.

Innehållet i Vardagsmenyn utgår från det behov som kommunicerats från deltagarna. Varje del i menyn kan ses som fristående delar men ska ses som sammanhängande i sitt sammanhang.

Exempel på Vardagsmeny:

Information, inbjudan och anmälan till Vardagsmenyn skickas ut via e-post till våra medskapare.
Läs mer

Show Room – medaktörer och mervärde

Webbutbildning
Online utbildning, där du själv väljer tid och plats för att gå utbildningen.
Läs mer

Ideella mötet
Det Ideella mötet är en mötesplats för förtroendevalda och ideell engagerade i de föreningar och organisationer som är med i KompetensCenter Idéburna Malmö.

Här kan de träffas för att ta del av aktuell information och kunskap rörande ämnen och frågor relaterade till deras föreningar och deras egen roll i dessa. Innehållet hämtas i de workshops, seminarier och möten som är grunden för Kompetenscenter Idéburna Malmö. Dessutom ger det Ideella mötet möjlighet att träffa andra som befinner sig i samma situation som de själva. Det Ideella mötet äger rum en gång per månad.

Information, inbjudan och anmälan till det Ideella mötet skickas ut via e-post till våra medskapare.
Läs mer

Kursledarna – utveckling och gemenskap för alla kursledare

Open Center
Open Center bygger på aktiviteter som är öppna för andra än enbart medskapande föreningar.
Innehållet kan variera från rena föreläsningar och seminarier, i ämnen som har hög aktualitet och stort intresse, till workshops där flera olika parter tillsammans skapar mervärde.
Open Center kan arrangeras av KompetensCenter Idéburna Malmö ensamt men också tillsammans med annan part.
Läs mer

Idémöten
Vid KompetensCenter Idéburna Malmös olika möten och verksamheter uppkommer ofta stor kreativitet och många spännande tankar föds. För att fånga dessa tankar arrangeras Idémöten för att se om några idéer kan konkretiseras till gagn för medskaparnas och projektets utveckling.
Mötena kan vara riktade, slutna eller öppna beroende på innehållets omfattning eller karaktär. Utfallet av idémöten kommer att redovisas på hemsidan.

Referensgrupper
Referensgrupper skapas utifrån medskaparnas önskemål och intressen. Grupperna är fristående till form och arbetssätt men hänger samman inom ramen för KompetensCenter Idéburna Malmös syfte att kompetenshöja den idéburna sektorn.

Medskapande organisationer kommunicerar referensgruppernas teaman och gruppmedlemmarna deltar frivilligt i grupperna utifrån eget intresse.

För att säkerställa att referensgruppernas slutsatser kommer projektet till godo finns kopplingar till Utvecklingsgruppen som består av minst en representant för varje referensgrupp.

Referensgrupperna är dels en mötesplats för utbyte mellan deltagarna, dels ett forum för genererande av innehållsförslag till Vardagsmenyn.
Läs mer

Utvecklingsgrupp
Utvecklingsgruppen består av representanter för referensgrupperna. Utvecklingsgruppen ska samla upp de tankar, idéer och förslag som referensgrupperna genererar och till, och tillsammans med, projektledningen skapa underlag till Vardagsmeny och andra kompetensutvecklingsinsatser.

Tematiska workshop – kunskapsallianser
Metodutveckling – bra blir bättre