Samarbete

KC Malmö samarbetar med inspirerande och intressanta organisationer utöver våra medskapare.

 

Luleå tekniska universitet och KC Malmö inleder öppna samtal kring idéburna innovationer

Tidigare innovationsforskning har främst fokuserat den privata och till viss del den offentliga sektorns utveckling av nytänkande lösningar Ökad kunskap om civilsamhällets bidrag till att hantera aktuella samhällsutmaningar efterfrågas av regering, kommuner m.fl. Tidigare studier av det civila samhället har fokuserat idéburna organisationers hantering av sociala och samhälleliga behov, men sällan ringat in det specifikt innovativa i detta mha begrepp eller teorier från innovationsområdet

Luleå tekniska universitet driver projektet Idéburen innovation i samhällsutmaningarnas spår tillsammans med Sensus och Svenska kyrkan och med stöd från MUCF.
https://www.ltu.se/research/subjects/Genus-och-teknik/Forskningsprojekt/Ideburen-innovation-i-samhallsutmaningarnas-spar-1.158062

För att öka kunskapen om innovationsutveckling i den idéburna sektorn utforskar projektet idéburna organisationers utveckling av nytänkande verksamheter, metoder, tjänster m.m. Sådan kunskap är viktig eftersom tidigare innovationsforskning främst studerat den privata sektorns tekniska produktutveckling och delvis den offentliga sektorns tjänsteutveckling. Samtidigt ökar efterfrågan på kunskap om den idéburna sektorns bidrag till organisatorisk och samhällelig förnyelse från myndigheter, näringsliv och civilsamhället självt.

I projektet genomförs en nationell enkät bland större ideella organisationer om deras utveckling av nytänkande verksamheter, metoder, tjänster m.m. Dessutom genomförs en litteraturstudie av tidigare forskning om innovation i civilsamhället. Resultatet presenteras bland annat i form av en bok som lanseras hösten 2017. Ett regionalt forum planeras genomföras i Malmö under senhösten.

KC Malmö för samtal och dess personal blir intervjuade för att tillföra mer lokal kunskap kring organisering, främjande och samverkan i idéburna innovationsprocessen.


Volontärbyrån

KC Malmö samarbetar med Volontärbyrån i utbildningar kring frågor om ideellt engagemang.
www.volontarbyran.org


MINE

KC Malmö samarbetar med MINE i handledarutbildningar.
mine.se