Om oss

KompetensCenter Idéburna Malmö

Projektet drivs av Malmö Ideella (MIP) vars avsikt med projektet är att öka de ideella föreningarnas möjlighet att verka i samhällsutvecklingen bland annat genom att arbeta för missgynnandes gruppers situation i samhället.

Vi vill bygga upp ett center för kompetensutveckling som utvecklar idéburen sektor i Malmö. Kompetensutvecklingen riktar sig till anställda, föreningsledare och föreningars styrelseledamöter, men också till personer som är verksamma inom idéburen sektor.

82 organisationer och föreningar medverkar i projektet.

  • Ett digitalt och fysiskt center för kompetensutveckling byggs upp
  • Behovsstyrda kompetensutvecklingsinsatser utvecklas och genomförs
  • Samverkansplattformar för organisationer och personer inom idéburen och offentlig sektor skapas.

I projektet kommer fysiska och digitala plattformar att skapas för kompetensutveckling av personer som är anställda i Malmös föreningar. Aktiviteterna i projektet kommer att vara behovsstyrda efter den idéburna sektorns särskilda villkor. Projektet kommer att innehålla kurser av skiftande längd. Dessutom ska det skapas ett fysiskt och digitalt showroom för interaktion mellan personer från idéburen sektor och aktörer från offentliga organisationer, privata företag och akademi.

Projektet syftar till att genom kompetensutveckling i idéburen sektor skapa hållbar utveckling för föreningslivet i Malmö. Det syftar också till att skapa en medvetenhet hos aktörer i samhället om den idéburna sektorns omfattning och potential för samhällsutvecklingen. Mer än nu.

En sammanfattning av projektet

Kontakt
Ivar Scotte, projektledare
ivar.scotte@kcmalmo.se

Bakgrund
Under 2014 genomfördes en förstudie, Civil kraft, som kartlade föreningar i Malmö, deras verksamhet, inriktningar och behov. Studien kunde visa att det fanns 3295 hel- och deltidsanställda i ideella föreningar i Malmö, samt till detta en mängd personer som är verksamma i föreningarna utan att ha en anställning.

Ett kompetenscenter syftar till att stärka föreningslivet genom kompetensutveckling. Inte genom att konkurrera med befintliga aktörer, lokalt och nationellt, men genom att täcka luckor, att göra åtkomligt för fler, att utgöra ett komplement som innebär en ingång.

MIP vill ta ett större ansvar för och erbjuda ett bredare utbud av utbildningar för föreningarnas styrelser och ledare i strävan att stödja föreningslivets ambitioner att ta en större plats i samhällsutvecklingen.

Framtid
I maj 2017 bildades Stiftelsen Malmö Ideella Kompetenscenter med syfte att fortsätta verksamheten efter projektets slut.

Kontakt
Olle Möller
olle.moller@kckompetenscenter.se