Överenskommelsen Malmöandan – diskussionsmöte med metaorganisationer i Malmö

Torsdagen den 12 oktober träffades ett tiotals representanter från Malmös metaorganisationer för att diskutera Handlingsplan för samverkan mellan idéburen sektor och Malmö stad.
Mötet var initierat av KC Malmö och leddes av Lari Pitkä-Kangas.

Handlingsplanen är just nu ute på remiss och svaren ska lämnas senast den 30 november. Alla förvaltningar och många föreningar har fått planen på remiss.  Även de föreningar som inte fått handlingsplanen skickad till sig är välkommen att ge synpunkter via malmoandan.se

Bakgrunden är den överenskommelse som slutits mellan Malmö stad och idéburen sektor. Malmöandan.

Vision för överenskommelsen är en öppen, demokratisk och jämlik stad. Och den vill uppnå:

  • Fördjupad samverkan mellan det offentliga och idéburen sektor
  • Stärka demokratin och öka inflytandet
  • Möta engagemanget

Handlingsplanen har fyra prioriterade områden. Det är kring dem som Malmö Stad och idéburen sektor ska undersöka hur samverkan kan ske, vilken samverkan som redan finns och vilka av stadens aktörer som verkar inom respektive område. Handlingsplanen blir ett forum för dialog kring samverkan och utveckling samt ett tillfälle att inkludera fler.

  1. Ungas hälsa och livsstil
  2. Jämlik fritid och kultur
  3. Stadsliv, allmänna platser och lokaler
  4. Delaktig, trygghet, demokrati

KC Malmö är, i sammanhanget unikt, och ska kunna fungera som en pelare i arbetet med lärande och innovation.  För att arbetet med handlingsplanen ska leda vidare kommer det att behövas två samordnare, en från kommunen och en från idéburen sektor. Samverkan ska ske på strategisk nivå och samordnare ska vara knuten till kommunstyrelsen. Samordnaren från idéburen sektor ska vara knuten till metaorganisation med ambition att täcka upp hela idéburen sektor.

Mötet diskuterade bland annat frågan varför kommunen ska lägga sina resurser på handlingsplanen och dess genomförande och här kom det fram olika åsikter så som; Den kommunala organisationen bör förstå att det inte är bidrag till föreningsintressen utan medel för att Malmöborna ska ha ett bra liv. Föreningslivet kan individanpassa verksamheter på ett hela annat sätt än vad kommunens verksamheter kan. Motverka byråkrati och få de bästa lösningarna. Erbjuder lokal förankring och brinner dygnet runt för verksamheter.

Även frågan om vad idéburen sektor ska bidra med diskuterades och där kom representanterna fram till att det finns en styrka i att ha anknytning på gräsrotsnivå.  Att föreningar i idéburen sektor bör samverka mer med varandra och dela med sig av kunskap och erfarenhet.

Metaorganisationerna kommer att fortsätta ses i lärande möten där även externa gäster bjuds in för att ta del av deras erfarenheter.