Unik lösning – civilsamhället anställer TIA-samordnare genom partnerskap med Länsstyrelsen

Fem delregionala TIA-samordnare kommer att anställas av frivilligorganisationer genom partnerskap med Länsstyrelsen Skåne varav en anställs av Malmö Ideella, MIP. Samordnarna kommer framför allt att arbeta med att samordna och stötta de tidiga insatserna som riktar sig till de asylsökande.

– Det är en unik lösning som Skåne nu genomför. Tack vare den välutvecklade samverkan som idag finns mellan civilsamhället och offentlig sektor i Skåne är detta möjligt. Dessutom lämpar det sig bra eftersom  de verksamheter som anordnar tidiga insatser för asylsökande ofta finns inom civilsamhället, säger Mats Brandström, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen Skåne.

Sedan den 1 januari 2017 har Länsstyrelserna regeringens uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande. Bland annat handlar det om att fördela medel till föreningar som arbetar med tidiga insatser, verka för en geografisk spridning för att nå så många som möjligt och att följa upp de insatser som görs. Syftet med tidiga insatser för asylsökande är bland annat att erbjuda de asylsökande en meningsfull tillvaro som också kan leda till en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet.

De fyra föreningarna är Rädda barnen, Röda korset, Studieförbundet Sensus och MIP (Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation). De kommer att ansvara för olika delar av Skåne.

– Malmö finns många olika föreningar som arbetar med asylsökande och därför finns också ett stort behov av samordning. En utmaning är bland annat att nå asylsökande som bor i eget boende. Vi tror att MIP har de förutsättningar som krävs för att kunna vara en bra plattform för denna samordning, säger Mats Brandström.

Erbjudandet om att anställa samordnare har gått ut brett till frivilligorganisationer i Skåne som har fått komma in med ansökningar. Urvalet har bland annat baserats på geografisk spridning av organisationerna, organisationens kapacitet att klara av uppdraget, organisationens möjligheter till samverkan och sist men inte minst ett krav på att organisationen ska vara neutrala.

– Arbetet kommer handla mycket om att samverka med de lokala organisationerna som finns och att stödja dem i deras arbete och att bygga upp lokala nätverk, säger Mats Brandström.

Arbetet är kopplat till utvecklingsplattformen Partnerskap Skåne och kommer att följas och stöttas av Länsstyrelsen, bland annat har man kopplat in två forskare från Lunds universitet som kommer att utvärdera arbetet.