MUCF – en myndighet för föreningsfrågor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet. Myndighetens kärnuppdrag är att ta fram och sprida kunskap samt fördela statsbidrag till civilsamhället. Myndigheten bildades år 1959 som Statens ungdomsråd. Fram till den 1 april 2014 var namnet Ungdomsstyrelsen.

Särskilda uppgifter som rör det civila samhället

  • MUCF ska ansvara för att ta fram och samla kunskap om det civila samhällets villkor, sammansättning och utveckling och sprida denna kunskap på nationell, regional och lokal nivå. Myndigheten ska också analysera, följa upp och utvärdera insatser i förhållande till politikens mål.
  • MUCF ska ansvara för administrationen av ett partsgemensamt forum för dialog mellan regeringen och det civila samhällets organisationer.
  • MUCF ska årligen följa upp och skriftligen redovisa det civila samhällets villkor utifrån de centrala principerna självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald.
  • I arbetet med uppgifterna rörande det civila samhället ska MUCF bilda nätverk för samverkan med myndigheter och organisationer.

Tar fram och sprider kunskap
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram och sprider kunskap om det civila samhällets villkor och utveckling till myndigheter och kommuner, så att de har bättre kunskap och förståelse när de fattar beslut som rör det civila samhället. Det gör MUCF genom rapporter, bidrag till forskning, konferenser, myndighetsnätverk och webbplatsen www.civsam.se

Verktyg för samverkan
MUCF arbetar med och sprider verktyg för samverkan. Vägledningen Samla kraft ger tips på hur kommuner och civilsamhället kan samverka kring insatser för nyanlända. Genom Koden kan myndigheter, kommuner och föreningar planera och utvärdera sitt samarbete. MUCF administrerar Partsgemensamt forum som är en dialog mellan representanter från det civila samhället och regeringen.

MUCF ska enligt regeringsbeslut omlokaliseras till Växjö, senast den 1 februari 2019 ska omlokaliseringen vara genomförd. I dagarna anställdes ny kanslichef på plats i Växjö. Den första av flera planerade rekryteringar i regionen. På webbsidan www.mucf.se/vaxjo publicerar myndigheten löpande nyheter och annonser gällande omlokaliseringen.

MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. MUCF ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Myndighetsanalys av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2017:13). Statskontoret 2017.

Det här är det civila samhället. Alla typer av sammanslutningar av människor som inte är staten, marknaden eller enskilda hushåll. Man kan också tala om den ideella sektorn eller föreningslivet, när människor organiserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt mål, ideal eller intresse av något slag.