Regeringen vill bättre ta tillvara det civila samhällets kompetens

Sakråd är en ny arbetsmetod i Regeringskansliet som kan användas för att i en avgränsad sakfråga ta del av kunskap och perspektiv från det civila samhällets organisationer. Sakråd kompletterar andra former av samråd och ökar kvaliteten i regeringens underlag.

Metoden består av ett antal delmoment som gör det tydligt för alla deltagare vad som är syftet med sakrådet, vilka som bjuds in, vilka frågor som tas upp och hur de processas under sakrådet samt hur synpunkter tas omhand och återkopplas.

Staten kan bli duktigare på att höra representanter för det civila samhället både i förberedelse och återkoppling i våra processer, då kan kvaliteten på regeringens underlag för beslut förbättras.  Modellen ska komplettera – inte ersätta – befintliga samråd med det civila samhället.

Sakråd är framtaget av Regeringskansliet tillsammans med cirka 100 organisationer från det civila samhället. Metoden utgår från de sex principer som är grunden för regeringens politik för det civila samhället: självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald, och från den europeiska koden för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen.

Mer info se www.regeringen.se/sakrad/
Har du kännedom om lokala exempel på strukturerad samverkan – på det strategiska planet mellan offentligt och ideburet, så hör gärna av dig till KC Malmö.