Vi öppnar upp till fler i KC Malmö

In english see below

I våras startade Malmö Ideella (MIP) med 67 organisationer och föreningar ett lokalt kompetenscenter för föreningslivets anställda med Malmö som bas.

Vår vision är att skapa ett fysiskt och digitalt kompetenscenter för föreningsanställda, förtroendevalda och ideellt engagerade i Malmö. De 250 föreningsanställda som nu är med deltar utifrån sina behov och önskemål. Varje vecka erbjuder vi aktiviteter, med ett brett innehåll.

KompetensCenter Idéburna Malmö medfinansieras med stöd från Europeiska socialfonden.
Det är kostnadsfritt att vara med i projektet samt att deltaga i dess aktiviteter. Här på vår hemsida kan ni ta del av det som hänt under år 2016.

Nu öppnar vi upp till fler föreningar och organisationer att vara med

De som vill vara med som nya medskapare skriver under förbindelseavtalet:
Förbindelsevtal KCMalmö 2017
och mejlas ifyllt till info@kcmalmo.se

Vi vill poängtera att föreningar ska vara verksamma i Malmö och behöver inte vara medlemmar i Malmö Ideella (MIP).

Vi måste ha det underskrivna avtalet senast den 28 februari 2017 .
Era anställda, förtroendevalda och ideellt engagerade kan redan nu börja delta i aktiviteterna.
Flera av vårens aktiviteter finns redan i vår kalender.

Har ni frågor kontakta projektledaren Ivar Scotte 0708-778272.
Välkomna i gemenskapen och att vara med på resan mot framtiden!

More NGOs are welcome at KC Malmo
This spring 2016 started the MIP together with 67 organizations and associations, a local competence center for the voluntary sector employees with Malmö as a base.

Our vision is to create a competence center for association employees, elected members and volunteers engaged in Malmo. The 250 employees who are now participated with their needs and wishes.
Every week we offer activities with a broad content. Our language is Swedish.

KC Malmo is co-financed by the European Social Fund. There is no charge to participate in the project and to participate in its activities.
Here on our website you can take part of what happened in 2016.

Now we open up to more associations and organizations to participate.
Those who want to join as new co-creator sign the contract: Förbindelsevtal KCMalmö 2017

We want to point out that associations should be active in Malmo and need not to be members of the MIP.

We must have the signed agreement by 28 February 2017.

Your employees, elected members and volunteers involved can already begin to participate in the activities. Several of the activities this spring are already available on the home page of our calendar.

If you have questions, please contact the project manager Ivar Scotte 0708-778272.
Welcome to our Community!